CONTACT

Contactadres


Contact, via zaakwaarnemer / agent:
A. van Zanten-Fros
Spyridon Louisweg 67
1034 WR Amsterdam
Holland
T: 020 4921096 / 0031 20 4921096
E: mail@karenza.nl